Úvod

Účelem ústavu Svět fantazie z.ú. je organizovat neformální výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému. Toto zájmové a neformální vzdělávání cílí do oblasti naplňování volného času dětí, mládeže a rodin s dětmi. Ústav vytváří podmínky k tvořivým činnostem, hrám, experimentování a objevování. Formou prožitkového a situačního učení mohou děti a mladí lidé objevit své schopnosti, prohloubit své vědomosti, dovednosti a návyky, lépe poznat sebe sama, své okolí i širší svět a tím si vytvářet ucelený system hodnot. Tyto činnosti přispějí i k prevenci sociálně-patologických jevů.

Ústav se zaměřuje take na práci s rodinami sociálně slabými a jinak ohroženými, především v oblasti vzájemné komunikace a spolupráce mezi členy rodiny, na posilování partnerství a rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti. Ústav usiluje o bezbariérový přístup do provozovaných zařízení, aby jeho činnost byla rovnocenně dostupná všem za předem stanovených podmínek.