SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Dotační program Podpora cestovního ruchu:
Vybudování nové naučné stezky v areálu Fantazium v Roseči

Vybudováním nové paleontologické stezky se nám podařilo projit Muzeum fosilií s celým areálem parku Fantazium. Zážitkovou formou mají návštěvníci možnost nahlédnout do tajů minulosti naší Země. Stezka se stává součástí našich environmentálních programů, které pořádáme pro rodiče s dětmi, školy a školky a ostatní veřejnost. 

Dotační program Podpora muzeí a galerií:
Podpora Muzea fosilií Roseč

Díky prezentaci Muzea fosilií Roseč na portálu „Hradec žije“, prezentaci a reklamnímu spotu na rozhlasové stanici Rádio Faktor se podařilo zviditelnit Muzeum fosilií v Roseči.

Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží – Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání s Fantazií
Kroužky: Píšťalky I., Píšťalky II., Muzikoterapie pro děti s PAS, Turistický kroužek a Šikovné ručičky

Cílovou skupinou našich kroužků jsou děti ze sociálně slabých rodin a dětí s handicapem. Prioritu vidíme ve zlepšení jejich motorických, estetických, muzikálních, výtvarných a jiných schopnostech, což se projeví v růstu osobnosti těchto mladých lidí. Každý drobný úspěch je povzbuzující nejenom pro ně samotné a jejich okolí, ale i pro pedagogy, kteří se snaží předat své znalosti a zkušenosti a podpořit pokrok dítěte. Na zájmové aktivity pro děti ze sociálně slabých vrstev obyvatelstva a dětí s handicapem v rodinách často nezbývají finanční prostředky, proto je potřebné je podpořit dotačními programy. Dále cílíme k prohloubení sociálního cítění, podpoře dalších hodnotných zájmů, rozvíjení specifických schopností a upevňování dobrých morálních vlastností, což vše přispívá ke zvyšování kvality života populace. Dáváme prostor k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuse s druhými.