Projekty Jihočeského kraje

Dotační program Podpora cestovního ruchu 2018 – reg. číslo: 33-04-005/2018
Budování a opravy naučných stezek v Houbovém Parku

Díky dotačnímu programu „Podpora cestovního ruchu“ se nám podařilo opravit dinosaury v naučné stezce Tajemná expedice, Slunce a lanovku ve stezce Cesta do vesmíru, dřevěné cedule, kůly, plůtky v ostatních naučných stezkách. Natřeli jsme ploty, prolézačky, dřevěnou tvrz s pumpou, lom, ploty, chaloupky od skřítků a další dřevěné prvky v parku. Nechali jsme postavit novou pergolu ze stání na auta vybavenou dřevěným srubovým nábytkem, kde návštěvníci v průběhu jejich programu odpočívají. Vybudovali jsme nové Mravenčí bludiště, které je součástí nejenom přírodní pohmatové stezky, ale i do stezky „ Život kolem nás“.

Dotační program Podpora muzeí a galerií – reg. číslo 429-01-02/2018
Úprava v expozici

Pořízením kamerového systému jsme ochránili originální exponáty.

Dotační program Podpora muzeí a galerií – reg. číslo 429-02-01/2018
Podpora Muzea fosilií Roseč

Díky prezentaci Muzea fosilií Roseč na portálu „Hradec žije“, prezentaci a reklamnímu spotu na rozhlasové stanici Rádio Česká Kanada a úpravám a nové grafice na webových stránkách se podařilo zviditelnit Muzeum fosilií v Roseči.

Dotační program Podpora EVVO a EP – Rozvoj venkova a krajiny – Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

Tímto projektem volně navazujeme na předešlý úspěšný projekt Hodinu paleontologem, ve kterém jsme formou hry a experimentu propojili prehistorickou minulost s přítomností. V novém projektu se formou experimentální a zážitkové pedagogiky zaměřujeme na ochranu životního prostředí, kde se zabýváme rozvojem dovedností související s tříděním odpadu. Nakládání s odpady patří mezi hlavní problémy planety. Děti vedeme k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností – od prehistorického naleziště přes současné kopce odpadů až ke třídění materiálů dle vlastností, správné nakládání s odpadem a recyklaci. Děti pochopí, že lidská činnost může přírodu ohrožovat, ale i chránit. Děti by se měly dozvědět, jak předcházet vzniku odpadů, jakým způsobem pomoci čistotě naší země a celé planety, i jak zacházet s odpady, které se dají dále využít. Třídit odpad by mělo být na denním pořádku nejen jedince, ale každé rodiny.

Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží – Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání
Kroužky: Píšťalky I., Píšťalky II., Muzikoterapie pro děti s PAS

Cílovou skupinou našich kroužků jsou děti ze sociálně slabých rodin a dětí s handicapem. Prioritu vidíme ve zlepšení jejich motorických, estetických, muzikálních, výtvarných a jiných schopnostech, což se projeví v růstu osobnosti těchto mladých lidí. Každý drobný úspěch je povzbuzující nejenom pro ně samotné a jejich okolí, ale i pro pedagogy, kteří se snaží předat své znalosti a zkušenosti a podpořit pokrok dítěte. Na zájmové aktivity pro děti ze sociálně slabých vrstev obyvatelstva a dětí s handicapem v rodinách často nezbývají finanční prostředky, proto je potřebné je podpořit dotačními programy. Dále cílíme k prohloubení sociálního cítění, podpoře dalších hodnotných zájmů, rozvíjení specifických schopností a upevňování dobrých morálních vlastností, což vše přispívá ke zvyšování kvality života populace. Dáváme prostor k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuse s druhými.

Přesunout se na začátek