SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

  Závazná přihláška na příměstský tábor 2022

  konaného v Fantazium (dríve Houbový Park) v Roseči,
  cena;
  2500,- Kč na týden bez dotace
  1800,- Kč na týden s dotací

  Název a adresa provozovatele:
  Svět Fantazie, z.ú.
  Roseč 3,
  378 46 Roseč


  Poučení:
  Zákonní zástupci dítěte dávají souhlas správci, Svět Fantazie se sídlem Roseč 3, Roseč. Při zpracování osobních údajů se Svět Fantazie, z.ú. vždy řídí platnou právní úpravou, od 25.května 2018 pak především nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  Zákonní zástupci dítěte byli poučeni a souhlasí s tím, aby správce archivoval údaje v souladu s archivační směrnicí Ústavu a následně po uplynutí archivační doby provedl skartaci. Dále souhlasí s tím, že Ústav či jeho organizační jednotky mohou pro vlastní potřebu (propagaci, apod.) používat zvukové, obrazové či jiné záznamy osob uvedených v části B přihlášky nebo záznamy, které byly osobou uvedenou v části B vytvořeny. Berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat


  Po obdržení závazné přihlášky vám zašleme fakturu a předem děkujeme za její úhradu.
  Po úhradě faktury vám zašleme organizační i programové podrobnosti běhu na váš e-mail a pokud bude třeba, jsme vám k dispozici na našich telefonních číslech.
  Vše se dozvíte včas, těšíme se na vás.

  Informace o Vás

  Rodič, popř. zákonný zástupce: (Povinný)

  Jméno a příjmení dítěte: (Povinný)

  Datum narození: (Povinný)

  Bydliště (ulice, čp a obec): (Povinný)

  Mobil rodiče: (Povinný)

  E-mail rodiče: (Povinný)

  Tábor

  Termín tábora: (Povinný)

  Cena:
  2500,- Kč na tyden bez dotace1800,- Kč s dotací

  Doprava:
  --Dítě budu na tábor vozit/vodit ?(Povinný)
  vozit / vodit

  --Dítě bude jezdit autobusem v hodin.

  Jinak..

  Dodatečné informace

  GDPR

  Přihlašuji své dítě na příměstský tábor 2022 pořádaný Světem fantazie z.ú. v Roseči.
  Souhlasím s podmínkami a tábora a cenou.
  Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři organizace Svět Fantazie, z.ú. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Účel zpracování osobních údajů: v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely organizace a to v souvislosti s realizací objednávané služby. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Svět Fantazie, z.ú. (správce). Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
  Stáhněte Zdravotní stav účastníka .pdf

  Formulář Zdravotní stav účastníka odevzdejte při nástupu na tábor!!!!!